Menu

Fakt ti neva, že odhozený vajgl se rozkládá až 15 let?

Vajgl patří do koše.

Pro výrobce

Informace

V říjnu 2022 nabyl účinnosti zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (dále také „zákon o jednorázových plastech“). Zákon stanovil mimo jiné také povinnosti pro výrobce tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (dále také „tabákové výrobky).

Mezi základní povinnosti výrobců patří:

 • vedení evidence množství vybraných plastových výrobků, které uvedl na trh (§ 7);
 • označování vybraných plastových výrobků pro konečné spotřebitele (§ 8);
 • osvětová činnost - provádění informačních „antilitteringových“ kampaní (informování konečného uživatele a změnu spotřebitelského chování za účelem snížení množství odpadu z vybraných plastových výrobků, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání (§ 9);
 • úhrada nákladů obcím na úklid odpadu (§ 10);
 • zasílání údajů o množství odpadu z těchto vybraných plastových výrobků soustřeďovaného v rámci obecních systémů odpadového hospodářství v obcích a další údaje v každoroční zprávě pro MŽP

Povinnosti uvedené v zákoně č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, se týkají právnických a podnikajících fyzických osob:

 • usazených v ČR, které bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, vyrábějí, prodávají nebo dovážejí a uvádějí na trh vybrané plastové výrobky nebo
 • které prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku z jiného státu, kde jsou usazeny, prodávají přímo konečným uživatelům do ČR vybrané plastové výrobky.

Společným řešením pro zajištění plnění některých povinností výrobců podle zákona je kolektivní systém NEVAJGLUJ. Do systému se může zapojit každý výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle zákona o jednorázových plastech, a to na základě smlouvy o kolektivním plnění.

Smlouva o kolektivním plnění

Předmětem smlouvy je závazek provozovatele kolektivního systému zajistit plnění povinnosti výrobce provádět osvětovou činnost (§ 9) a povinnosti hradit obcím náklady spojené s úklidem, soustřeďováním a dalším nakládáním s odpady z tabákových výrobků (§10) dle zákona o jednorázových plastech. Výrobce, který uzavře smlouvu o kolektivním plnění, se zavazuje poskytnout kolektivnímu systému součinnost a rovněž úhradu nákladů spojených se zajištěním kolektivního plnění.

K povinnostem provozovatele kolektivního systému patří zejména:

 • provádění osvětové činnosti s cílem omezit nesprávné nakládání s odpady tabákových výrobků (nedopalky),
 • uzavření smluv o úhradě nákladů s obcemi v rozsahu stanoveném zákonem o jednorázových plastech,
 • zajištění úhrady nákladů obcím,
 • vytváření zákonné rezervy na činnost,
 • vedení evidence výrobků uvedených na trh a dalších údajů uvedených v Roční zprávě
 • provádění auditu v rozsahu stanoveném zákonem.

K povinnostem výrobce, který se účastní kolektivního plnění, patří:

 • uhradit provozovateli kolektivního systému náklady spojené se zajištěním kolektivního plnění. Nákladové položky, které lze uplatnit do úhrady výrobci, jsou stanoveny zákonem o jednorázových plastech;
 • vést průkaznou evidenci dotčených tabákových výrobků uvedených na trh;
 • předat Vstupní výkaz po uzavření smlouvy;
 • každoročně 1x za rok vyhotovit Roční výkaz s uvedením množství tabákových výrobků skutečně uvedených na trh v t/rok v ukončeném kalendářním roce. Výrobkem se rozumí pouze filtry obsahující plast;
 • umožnit provedení auditu.

Smlouva specifikuje příspěvek na kolektivní plnění, kterým výrobce hradí provozovateli kolektivního systému náklady.

Součástí smlouvy je specifikace provádění auditů plnění povinností výrobce vůči kolektivnímu systému. Smlouva obsahuje sankční ustanovení.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvy jsou pro všechny výrobce, kteří budou chtít využít kolektivní plnění, stejné.

Jak uzavřít smlouvu o kolektivním plnění

V případě, že máte zájem o uzavření smlouvy s provozovatelem kolektivního systému NEVAJGLUJ a.s., kontaktujte nás na e-mailové adrese vyrobci@nevajgluj.cz. Pověřený pracovník s Vámi dohodne další postup.

Při uzavření smlouvy je nutné vyplnit vstupní výkaz, ve kterém výrobce uvede množství výrobků uvedených na trh v kalendářním roce, který předcházel roku, ve kterém byla uzavřena smlouva o kolektivním plnění.

Příspěvek na kolektivní plnění

Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit, aby příspěvky na kolektivní plnění pokryly tyto náklady:

 • náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi na úklid odpadu z tabákových výrobků, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu;
 • náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, jeho přepravu a zpracování;
 • náklady na osvětovou činnost podle § 9 zákona o jednorázových plastech;
 • náklady na tvorbu rezervy podle § 18 odst. 1 zákona o jednorázových plastech;
 • náklady na vedení evidencí, zpracování a zasílání ročních zpráv a jejich uchovávání podle § 21 zákona o jednorázových plastech;
 • běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti KS.

Příspěvek se stanoví na základě množství, resp. hmotnosti tabákových výrobků (filtrů obsahujících plasty) uvedených výrobcem na trh (viz údaje Vstupní a Roční výkaz) a sazby v Kč/t tabákových výrobků pro příslušný kalendářní rok. Je splatný ve 4 čtvrtletních splátkách.

Platný příspěvek na zajištění kolektivního plnění pro rok 2023 naleznete zde.

Kontakty

Aktuality