Menu

Pro obce

Informace

Mezi hlavní povinnosti kolektivního systému NEVAJGLUJ patří zajištění úhrad nákladů na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (typicky nedopalky). Výrobci mají povinnost na základě smlouvy hradit obcím dvojí typ nákladů: 

 • Náklady na úklid odpadu z vybraných výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání (littering), a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu a
 • Náklady na soustřeďování odpadu z vybraných výrobků v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, včetně speciálních sběrných nádob na odpad z těchto vybraných výrobků, umístěných na veřejných prostranstvích (dále jen "společné sběrné nádoby na směsný komunální odpad"), jeho přepravu a zpracování

Zákon dává povinnost kolektivnímu systému výrobců uzavřít do tří let od vydání oprávnění k provozování kolektivního systému smlouvy s min. 90 % obcí ČR, ve kterých žije min. 90 % obyvatel ČR (v prvním roce se jedná o 30 % obcí a obyvatel, ve druhém roce o 60 % obcí a obyvatel).

Zákon o jednorázových plastech pouze stanoví v § 10 odst. 4), že pokud návrh smlouvy o úhradě nákladů obci a zejména pak výše úhrady nákladů odpovídá požadavkům zákona, pak obec poskytne výrobci součinnost, kterou lze po obci požadovat, směřující k uzavření smlouvy.

Výše úhrad podle zákona o jednorázových plastech musí odpovídat reálným nákladům obcí. Provozovatel kolektivního systému je proto povinen podle zákona zjišťovat pro různé velikostní skupiny obcí výši průměrných nákladů, které vynakládají skutečně a účelně obce na úklid odpadu tabákových výrobků (littering), soustřeďování a další nakládání s těmito odpady v rámci obecních systémů odpadového hospodářství (OH). Dále jsou zjišťovány údaje o množství odpadů z tabákových výrobků, se kterými se nakládalo v daném kalendářním roce v rámci obecních systémů OH a které je povinen provozovatel kolektivního systému uvést v Roční zprávě pro MŽP.

Obec, se kterou má výrobce/kolektivní systém uzavřenou smlouvu o úhradě nákladů obci, poskytne kolektivnímu systému součinnost k získání těchto údajů:

 • Odděleně náklady spojené s úklidem veřejných prostranství, náklady na provoz odpadkových košů, příp. popelníků a jiných sběrných prostředků, do kterých obec umožňuje odkládání odpadů z tabákových výrobků,
 • Odděleně údaje o produkci odpadů z úklidů, o produkci odpadů z košů příp. popelníků a jiných sběrných prostředků

Další oblastí spolupráce je součinnost obce s kolektivním systémem při zajišťování osvětové činnosti, stejně tak součinnost kolektivního systému s obcemi, pokud na svém území realizují kampaně, jejichž obsahem je osvěta zaměřená na správné nakládání s odpadem z tabákových výrobků.

Smlouva o úhradě nákladů

NEVAJGLUJ a.s. uzavírá s obcemi Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků. Principy smluvního vztahu vycházejí z požadavků zákona o jednorázových plastech. Vzor smlouvy je stejný pro všechny obce ČR.

V úvodních ustanoveních je definováno postavení společnosti NEVAJGLUJ jako provozovatele kolektivního systému, který uzavřením smlouvy s obcí plní povinnosti výrobců dle zákona o jednorázových plastech. Je rovněž definováno postavení obce jako zajišťovatele obecního systému odpadového hospodářství, v rámci kterého je nakládáno i s odpady z tabákových výrobků.  

Předmětem smlouvy je závazek provozovatele kolektivního systému (KS) hradit obci náklady vynaložené obcí na:

 1. úklid odpadů z tabákových výrobků a další nakládání s odpady,
 2. soustřeďování odpadů z tabákových výrobků do sběrných nádob umístěných na veřejných prostranstvích v rámci obecního systému OH a další nakládání s těmito odpady.

Obec se zavazuje poskytovat KS pravdivé a úplné údaje o nákladech na uvedené činnosti. 

K povinnostem a právům obce dle Smlouvy patří:

 • do 30 dnů po uzavření smlouvy poskytnout KS údaje ve Vstupním dotazníku;
 • poskytovat KS formou Ročního dotazníku jedenkrát ročně pravdivé a úplné informace o způsobu úklidu, soustřeďování a nakládání s odpady z tabákových výrobků a o nákladech s tím spojených jako i o dalších činnostech s tím souvisejících;
 • umožnit provedení kontroly směřující k ověření plnění povinností obce dle smlouvy a poskytnout potřebnou součinnost;
 • poskytnout součinnost při informování konečných uživatelů tabákových výrobků o správném zacházení s odpady tabákových výrobků prostřednictvím informačních kampaní KS, pokud jsou prováděny na území obce;
 • požadovat součinnost KS při provádění vlastních lokálních informačních aktivit zaměřených na odpady tabákových výrobků, pokud budou tyto aktivity v souladu s osvětovou činností KS. 

K právům a povinnostem provozovatele KS patří:

 • povinnost platit obci úhradu nákladů dle smlouvy;
 • vypracovat způsob výpočtu úhrady nákladů obcí, a to na základě průměrných skutečných a účelně vynakládaných nákladů zjišťovaných dle § 15 odst. 5 zákona o jednorázových plastech (dále jen „způsob výpočtu úhrady nákladů“);
 • zveřejnit způsob výpočtu úhrady nákladů obcí na svých webových stránkách a pravidelně, minimálně jedenkrát za kalendářní rok, jej aktualizovat, i s využitím údajů z dotazníku;
 • provádět kontrolu plnění povinností obce podle této smlouvy;
 • poskytnout obci na základě její žádosti součinnost při lokálních informačních aktivitách obce zaměřených na chování konečných uživatelů při zacházení s odpady tabákových výrobků, pokud budou tyto aktivity v souladu s osvětovou činností KS.

Smlouva specifikuje úhradu nákladů obci a způsob jejího výpočtu. Úhrada nákladů se vztahuje na celý kalendářní rok, ve kterém byla smlouva uzavřena.

Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky pro provádění auditu KS v obci. Smlouva obsahuje sankční ustanovení.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Jak uzavřít smlouvu o úhradě nákladů

NEVAJGLUJ a.s. rozešle v týdnu od 29. ledna do 4. února 2024 návrh smlouvy do datových schránek všech obcí ČR, které zatím nemají smlouvu ještě podepsanou, spolu s návodem, jakým způsobem lze smlouvu uzavřít. 

Smlouvu je možné uzavřít několika způsoby: 

 1. Přihlášením do Informačního systému - registrace z webových stránek www.nevajgluj.cz.  Do registračního formuláře vyplňte údaje o obci a následně si vygenerujte smlouvu včetně všech odpovídajících údajů, která je v tomto případě již podepsaná ze strany NEVAJGLUJ a.s. Smlouvu potvrdíte vaším elektronickým podpisem a zašlete zpět do datové schránky NEVAJGLUJ a.s.
 2. Do přiloženého dokumentu s textem smlouvy, který je součástí zprávy v datové schránce, doplňte identifikační údaje obce, dokument opatřete elektronickým podpisem a zašlete zpět do datové schránky NEVAJGLUJ. Smlouvu ověříme, podepíšeme ze strany NEVAJGLUJ a zašleme do datové schránky Vaší obce. Smlouvu je možné také vytisknout, doplnit o potřebné údaje, podepsat a poslat poštou na adresu NEVAJGLUJ a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00. 

  Smlouvy jsou identické pro všechny obce ČR, pro více informací k obsahu smluv kontaktujte zástupce společnosti na emailové adrese obce@nevajgluj.cz

Vstupní a Roční dotazník

Do 30 dnů po uzavření smlouvy je nutné vyplnit v Informačním systému NEVAJGLUJ Vstupní dotazník o Vaší obci.

Do dotazníku se uvádí údaje o nákladech na typy úklidů a provoz odpadkových košů, způsobech úklidů, množství odpadů z úklidů košů, a informace o osvětové činnosti. Tyto údaje slouží k aktualizaci nákladového modelu a případně k výpočtu části úhrad. Informace jsou také podkladem pro Roční zprávu pro MŽP. Údaje o nákladech a produkci odpadů ve vstupním dotazníku jsou vztaženy k roku 2023. Metodiku k vyplnění dotazníku najdete zde.

Obce, které uzavřely smlouvu v roce 2023. musí vyplnit Roční dotazník s údaji za kalendářní rok 2023, a to nejpozději do 15. 4. 2024. Vyplnění dotazníku je třeba provést elektronicky přihlášením do Informačního systému NEVAJGLUJ.

Sazebník úhrad

Celková úhrada dle smlouvy je složena z úhrady nákladů za úklidy, z úhrady nákladů za nakládání s odpady v rámci obecního systému OH a případně z bonusové složky.

Úhrada nákladů se vypočte na základě stanovených sazeb pro daný kalendářní rok. Sazby jsou uvedeny v Kč/obyvatel. Vycházejí z nákladového modelu, který se pravidelně aktualizuje na základě údajů poskytnutých obcemi, které mají uzavřené smlouvy s KS, a dalších informací. Rozhodný je počet trvale hlášených obyvatel v obci, který je zveřejněn ČSÚ k 1. 1. následujícího kalendářního roku po roce, za který se vykazuje (tj. pro výpočet úhrad obcím za rok 2023 bude rozhodný počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2024).

Do budoucna bude možné případně zohlednit i obyvatele v obcích, kteří v nich bydlí, ale nejsou hlášeni k trvalému pobytu. Jedná se typicky o obce s velkým počtem rekreačních nemovitostí, ve kterých není hlášena osoba k trvalému pobytu. V současné době nejsou ale k dispozici relevantní a ověřitelné informace o počtu takových nemovitostí a v nich bydlících osobách. Informace o tom jsou součástí Ročního dotazníku.

Bonusová složka je fakultativní složkou odměny. NEVAJGLUJ a.s. ji může stanovit pro obce nebo vybrané skupiny obcí jako motivační nástroj na realizaci žádoucích aktivit. Typicky mezi takové aktivity může patřit zajištění osvěty na omezení odhazování nedopalků v obcích (např. tiskoviny, reklamy, články, informace na webu, venkovní poutače apod.), posílení sítě odpadkových košů v menších obcích apod.

Podmínky pro získání bonusu budou zveřejněny na webových stránkách KS a zaslány obcím s ročními informacemi k sazebníkům úhrad.

Sazebník úhrad s aktuálními sazbami pro rok 2024 naleznete zde.

Zúčtování úhrad dle smlouvy proběhne jedenkrát ročně. Po vyplnění Ročního dotazníku a po zveřejnění dat ČSÚ o počtu obyvatel vypočte NEVAJGLUJ a.s. výši úhrady pro jednotlivé obce. Obec obdrží výzvu k fakturaci na určenou e-mailovou adresu, vystaví fakturu, kterou zašle společnosti elektronicky na fakturyobce@nevajgluj.cz. Fakturu lze zaslat i v písemné podobě na adresu sídla NEVAJGLUJ a.s. 

Soutěž „Čisté obce s NEVAJGLUJ 2024“

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vyhlašuje první ročník soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2024“ pro obce, které tento rok zorganizují osvětové aktivity zaměřené na informování obyvatel a návštěvníků obcí s cílem omezit odhazování nedopalků a odpadků ve veřejném prostoru.

NEVAJGLUJ a.s. chce touto soutěží podpořit aktivní přístup obcí k udržení pořádku na veřejných prostranstvích omezením odhazování nedopalků a drobných odpadků. Na nejlépe ohodnocené obce čekají věcné dary a finanční odměna.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Soutěž je určená všem obcím ČR, které mají s NEVAJGLUJ a.s. uzavřenou Smlouvu o úhradě nákladů a v termínu od 1. 4. 2024 – 8.9. 2024 v obci zorganizují osvětovou aktivitu specifikovanou pravidly Soutěže. Kladně bude hodnoceno zapojení obyvatel do aktivity, její udržitelnost, environmentální dopad, zaměření na úklid nedopalků nebo například i účast obce v rámci akcí „Ukliďme si Česko“ a účast v aplikaci „Kam s ním“.

Aktivity bude hodnotit odborná komise v září tohoto roku a do hodnocení se bude moci zapojit i veřejnost, a to na sociálních sítích společnosti NEVAJGLUJ a.s., kde budou jednotlivé přihlášené aktivity zveřejněny.

Jak se přihlásit?

Přihlášky je možné zasílat již nyní na adresu soutez@nevajgluj.cz. Sběr přihlášek potrvá až do 8. září 2024. Vyhlášení vítězů proběhne na počátku října 2024, na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv ČR, kde budou zástupcům obcí s prvními třemi nejlépe ohodnocenými aktivitami předány šeky a dárky.

Pravidla soutěže a formulář přihlášky naleznete zde. Případné dotazy k soutěži zasílejte rovněž na adresu soutez@nevajgluj.cz.

Do soutěže nelze přihlásit pouze obecné aktivity organizované v rámci Oslav Dne Země, musí se jednat o antilitteringové aktivity zaměřené na udržování čistoty veřejných prostranství.

Kdo bude hodnotit:

Několikačlenná komise složená ze zástupců společnosti NEVAJGLUJ a.s., a veřejnost, která hlasuje kliky na FB/Instagramu NEVAJGLUJ. Hlasy veřejnosti mohou pomoci získat obcím bonusové body k hodnocení a celkovému umístění obce v soutěži.

Co mohou obce vyhrát:

 1. místo – částka 60 000 Kč
 2. místo – částka 40 000 Kč
 3. místo – částka 20 000 Kč
 4. – 10. místo – částka 10 000 Kč

 

Součástí budou věcné dárky a diplom pro vítěze.

Harmonogram:

 1. 4. – 8. 9. – možnost zaslání přihlášky na adresu soutez@nevajgluj.cz
 2. 9. – 21. 9. (20 h) – sběr reakcí na sociálních sítích – Instagram/FB společnosti NEVAJGLUJ
 3. 10. – vyhlášení vítězů na celostátní konferenci SMS ČR, předání cen vítězům

Kontakty

Aktuality